Program


1. nap A és B terem
11:00 - 12:30Regisztráció
Megnyitó
A felszín és a felszín feletti geoszférák monitorozása földi és műholdas eszközökkel
12:40 - 13:00Mihály Szabolcs - Geomatika K+F a fejlődés fenntarthatóságáért

A fejlődés fenntarthatósága a világ létező legnagyobb kihívása. Folyamatban van az ENSz Agenda 2030 globális program, s hozzá kapcsolódóan a magyar Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósítása. A nemzeti és nemzetközi kötelezettségekkel járó programok környezeti, szociális és gazdasági területek sokaságát célozzák meg. 17 nagy cél és 169 feladat teljesítését kell monitorozni, amelyben a statisztikai módszerek mellett kiemelkedő szerepe van a földmegfigyelési és térinformációs adatokkal és módszerekkel történő szigorú és hiteles monitorozásnak. Az előadás egyfajta javaslatot ad a hallgatóságnak arra vonatkozóan, hogy a tematikailag, térben és időben kiterjedt in-situ és távérzékeléses geotudományi megfigyelések és térinformatikai adatgyűjtések megoldásához, célirányos alkalmazásához, hitelességének és statisztikailag megalapozott szigorúságának a bizonyításához milyen nemzeti és nemzetközi vonatkozású kutatási és fejlesztési tennivalókkal kell számolniuk az intézményeknek és szakembereknek a fe
13:00 - 13:20Kenyeres Ambrus - EOMA2: magassági referenciarendszer műholdas alapokon
Társszerző(k): Tóth Sándor

A hazai magassági referencia hordozója az EOMA alapponthálózata. A klasszikus szintezési technológián alapuló rendszer esedékes megújítása mindeddig nem valósulhatott meg. Az alappontok a 30+ évvel ezelőtt mért adatokat, mintegy "kőbe vésetten" hordozzák, de az egyedi pontmozgások és regionális változások (feltételezett süllyedések) miatt már nem a valóságot tükrözik. A műholdas technológiák, így a GNSS és az InSAR kiegészítve egy nagy pontosságú geoiddal illetve még támaszkodva a klasszikus szintezési eljárásra egy hatékony és hosszútávon fenntartható magassági referencia rendszer kialakításának lehetőségét ajánlják. Részben függetlenedhetünk a fizikai alappontoktól és egy rendszeresen frissített digitális adatbázis jöhet létre. Az előadás az ehhez vezető út első lépéseit mutatja be.
13:20 - 13:40Buzás Attila - A regionális zivatartevékenység és a légköri elektromos potenciál gradiens hosszú távú változása közötti kapcsolat vizsgálata
Társszerző(k): Buzás Attila, Barta Veronika, Bór József

Előadásunkban a regionális zivatartevékenység és a légköri elektromos potenciál gradiens (PG, a vertikális légköri térerősség ellentettje) kapcsolatát mutatjuk be 1962-től napjainkig. A vizsgálatok során az ún. zivataros napok számát (bináris érték, ami azt jelzi, hogy az adott napon érzékeltek-e villámlást vagy mennydörgést) használtuk fel a zivataraktivitás jellemzésére, mivel ez az egyetlen olyan mérőszáma a zivataraktivitásnak, ami ebben az időszakban ismert. A légköri elektromos teret a nagycenki Széchenyi István Geofizikai Obszervatóriumban (SzIGO) mért PG adatok segítségével vizsgáltuk. Előadásunkban tárgyaljuk, hogy a PG a mérőhely milyen távolságában reprezentálja a legjobban a zivatartevékenység által tükrözött klimatikus trendeket Kelet-Közép-Európában.
13:40 - 13:50Vitafórum
13:50 - 14:00Kávészünet
14:00 - 14:20Lupsic Balázs - Ionoszféra térkép készítése Gauss-folyamattal
Társszerző(k): Takács Bence

A globális helyzetmeghatározásra képes GNSS készülékek száma 2019-ben elérte a 7 milliárdot. A termékek a pontosság és a a robosztusság tekintetében széles skálán mozognak, az egyfrekvenciás vevők aránya még mindig igen jelentős. Mivel ezek a készülékek méréseit fokozottan terheli az ionoszféra jelkésleltető hatása, ezért a hatás csökkentése érdekében különböző ionoszféra modelleket, illetve térképeket használnak. Az előadás bemutatja, hogy Gauss-folyamat segítségével, hogyan lehet ionoszféra térképet valós időben, GNSS-mérések segítségével előállítani. A Gauss-folyamat széles körben elterjedt a gépi tanulás területén, így az ott kiforrt módszereket felhasználva jó minőségű ionoszféra térképek készíthetők.
14:20 - 14:40Szárnya Csilla - A plazmaszféra TEC-változásai földi telepítésű és műholdas mérések összevetésében
Társszerző(k): Bozsó István, Szűcs Eszter, Wesztergom Viktor

A GPS-műholdak 20000 km magasságban keringve két frekvencián sugároznak elektromágneses jeleket, melyekből visszaszámolható a jel által megtett úton szétterülő teljes elektrontartalom (TEC), és hatása az EM hullámterjedésre figyelembe vehető. Az így meghatározott GPS TEC értékek azonban a plazmaszféra elektronsűrűségét is tartalmazzák, ami az alacsonyabb pályájú űreszközök észleléseinek ionoszférikus hatásokat kiküszöbölő korrekciójában akár jelentős eltérést is eredményezhet. Európára vonatkozóan megvizsgáltuk a plazmaszféra járulékát a GPS TEC-ben, a GIRO-hálózat földi telepítésű ionoszondáinak TEC méréseivel összevetve azt, és jellegzetes földrajzi, szezonális és geomágneses aktivitás okozta változásokat kerestünk.
14:40 - 15:00Deme Lívia - Meteortevékenység Magyarország felett 2020-ban (poszter)
Társszerző(k): Sárneczky K., Igaz A., Opitz N., Egei N., Csák B., Vinkó J.

A CSFK "Kozmikus Hatások és Kockázatok" c. GINOP projektjének keretében kiépítésre került országos meteorkamera-rendszer folyamatosan monitorozza a Magyarország feletti légkörben történő meteortevékenységet. Poszterünkön bemutatjuk a mérőrendszer állomásait, valamint az idei év során gyűjtött adatok statisztikáját, különös tekintettel a rajtagságra és a tűzgömbök gyakoriságára vonatkozó információkra.
15:00 - 15:10Vitafórum
15:10 - 15:20Kávészünet
A fotogrammetria, távérzékelés és térinformatika újabb hazai kutatási eredményei
15:20 - 15:40Lovas Tamás - Mérnökgeológiai alkalmazások támogatása pontfelhőkkel

Számos mérnökgeológiai vizsgálat igényel nagy geometriai felbontású terepmodelleket. A jellemzően komplex felszín (pl. sziklafalak, talaj) és vegetáció borítottság indokolja a lézerszkennelést, illetve levegőből történő felmérést. Két jellemző mérnökgeológiai alkalmazáson (sziklafal állékonysági vizsgálat és külszíni fejtés területén vetősíkok meghatározása) keresztül bemutatom, hogy lehet hatékonyan elvégezni a földi lézerszkennelést drónfotogrammetriai felméréssel támogatva. Az egyesített, tisztított, újramintavételezett pontfelhők alkalmasak az alkalmazásokhoz szükséges termékek levezetésére (szelvények, vetősíkok), helyszíni mérésekkel, mint referenciákkal vethetők össze és új típusú termékek (pl. utcakép nézet) levezetését is lehetővé teszik.
15:40 - 16:00Magyar Bálint - A Bőcs-i mintaterület azimuth-pixel követő algoritmus alapú deformációs mezőjének meghatározása Sentinel-1 adatok alapján

A Sentinel-1 műholdak kvázipoláris pályája miatt, az abból levezethető műholdirányú deformációs idősorok kevésbé érzékenyek a deformáció Észak-Dél komponensére. A valós 3, illetve 4 dimenziós deformáció meghatározásához a fel és leszálló irányú interferogramok kombinálása és fejlett pixel-követő eljárások alkalmazása szükséges. Az előadás során a Hernád menti Bőcs-i mintaterületen kerül bemutatásra az állandó szóróponti műholdradar inteferometriával meghatározott idősorok kombinációja. A 3D-s deformáció Észak-Dél komponense az azimuth-irányú pixel követő (AZPO) eljárással kerül meghatározásra.
16:00 - 16:20Horváth Roland - Az ECR-C magyarországi felhasználhatóságának tesztelése
Társszerző(k): Magyar Bálint, Tóth Sándor

A műholdradar interferometria geodéziai alkalmazásának kiemelt infrastruktúrális elemei azon integrált alappontok, amelyeken a hagyományos technológiákon kívül műholdas technológiák, így GNSS és InSAR alappontjaiként is szolgálnak. A KGO korábban már kiépítette az MGGA pontokon felállított passzív sarokreflektorok hálózatát (SENGA). 2020 júliusában kiegészült egy aktív sarokreflektorral (transzponderrel), amely ismereteink szerint az első ilyen eszköz Magyarországon. Az elmúlt hónapokban a transzponder tesztelését végeztük. Munkánk során a Sentinel-1 műholdak által kibocsátott radar jel intenzitásának kimutathatóságát vizsgáltuk a GAMMA szoftver segítségével, ascending és descending irányban, 6 naponként rendelkezésünkre álló műholdfelvételek segítségével.
16:20 - 16:40Varga Attila - A gépi látás és a fotogrammetria közös területei
Társszerző(k): Dt. Habil. Jancsó Tamás

A fotogrammetria a fényképezéssel szinte egyidős tudományterület. Míg a gépi látás (CV) a számítástechnika fejlődésével az 1970-es években jelent meg. A két terület sokáig egymás mellett létezett, sokszor külön utakon járt. Az utóbbi évtizedben azonban egyre nagyobb az átfedés a két terület között, főleg a gépi látás eredményei, matematikai eszköztárai jelennek meg egyre jobban a fotogrammetriában. Napjainkban a két tudományterület közös igénye a teljesen automatizált 3D-s modellezés, ami a gépi látás és a fotogrammetria területén közös kutatási területeket jelöl ki. Napjainkra kialakult a „Photogrammetric Computer Vision” szakterülete. Az előadásban áttekintem a fotogrammetria és a gépi látás főbb jellemzőit, a két tudományterület közös témaköreit, kiemelten a képillesztési feladatokra é
16:40 - 16:50Vitafórum
19:30 - 22:00Baráti vacsora
2. nap A és B terem
Geodinamika
9:00 - 9:20Fodor Csilla - A földforgás és a földrengések egymásra gyakorolt hatása

Számos kutatás tárgyát képezi a földforgás és a földrengések, mint két geodinamikai jelenség egymásra gyakorolt hatásának minél közelebbi megismerése. A kapcsolat a tapasztalatok alapján mindkét irányban zajlik, így az előadásban ezen két irányban kerülnek bemutatásra az eddigi eredmények. Az árapálysúrlódás következtében fellépő lapultság-változás elméleti számítások és a megfigyelések alapján közvetlenül hatással van a globális szeizmicitás szélesség szerinti jellegének kialakulására. Ezenkívül modellszámításokkal kiszámításra kerültek a legnagyobb földrengések koszeizmikus hatása a földforgás paraméterekre, majd ennek a jelnek a földforgás megfigyelésekben való kimutatására irányuló vizsgálatok kerülnek bemutatásra.
9:20 - 9:40Gribovszki Katalin - Újabb eredmények a sértetlen állócseppkövek vizsgálatával végzett földrengés-veszélyeztetettségi kutatásokban ––– numerikus modellezés
Társszerző(k): D Pinti, Ch-Ch Shen, Mónus P, Prácser E, Novák A, Kiszely M, P Bonkowski, Z Zembaty, P Bobra, M Jaworski

Our presentation shows the complex investigation of an intact and vulnerable stalagmite (stal.) for seismic hazard estimation. The investigated intact, vulnerable stal. have survived all the earthquakes occured at the surroundings of the O:rdo:glik part of Domica cave, Slovakia, where the stal. is standing. This stal. is young, its bottom part is not older than 10 kyr, and it is still growing. It can provide information of CHGA (critical horizontal ground acceleration) back into the past several thousand years. We tried to find the answer to the question: What is the highest ground motion, that survives this tall and vulnerable 4.6 m tall stal.? We modelled the vibration of the stal. as well for revealing that part of the stal. where the highest stress accumulates.
09:40 - 10:00Papp Gábor - Újabb hidrológiai és geodinamikai vonatkozású eredmények az ausztriai Conrad obszervatóriumban végzett gravitációs- és dőlésmérések elemzéséből
Társszerző(k): Bruno Meurers, Benedek Judit, Hannu Ruotsalainen, Roman Leonhardt

A 2016-ban elkezdett kollokált és ko-orientált dőlésmérések, valamint a GWR SG025 szupravezető graviméterrel regisztrált g változások újabb és részletesebb elemzései alapján feltártuk azt a folyamatot, amely a csapadékhullással és a beszivárgással különböző időállandójú és amplitúdójú tranziens jeleket okoz a regisztrátumokban. Az elemzésekben felhasználtunk egyszerű admittancia és funkcionális modelleket a g változások, a dőlésmérések valamint a légnyomás változás, a csapadék felhalmozódás és beszivárgás közötti kapcsolatok leírására. Két jól elkülönülő fázist mutattunk ki az esőzések/hóhullás során és utána észlelt dőlés idősorokban, amelyek a felszíni terhelésből illetve a pórusnyomás növekedéséből származnak. Ezen eredmények segítik az idősorok korrekcióját a geodinamikai elemzésekben.
10:00 - 10:20Szűcs Eszter - A 2020. márciusi zágrábi földrengés modellezése a koszeizmikus deformációk alapján
Társszerző(k): Szűcs Eszter, Bondár István, Wesztergom Viktor, Wéber Zoltán

2020. március 22-én súlyos károkat okozó, Mw=5.6 erősségű, kis mélységű földrengés pattant ki a Pannon medence peremén. Hasonló erejű szeizmikus események a mai urbanizált környezetben a kritikus infrastruktúrák sérülékenysége miatt súlyos következményekkel járhatnak. Az NKP SZET projekt célja Magyarország szeizmotektonikai modelljének megalkotása, ami a jövőben segíti majd a különböző léptékű szeizmikus kockázatelemzéseket és ezzel a földrengések várható következményeinek a mérséklését. A márciusi horvátországi rengéssorozat egyfajta próbaprojekt, természeti laboratórium volt, hogy a szeizmológiai állomások adatainak elemzése, a mélybeli feszültségtér rekonstruálása és a maradandó felszíndeformációk műholdas megfigyelése együttesen milyen betekintést ad a földrengések természetébe.
10:20 - 10:40Vitafórum
10:40 - 10:50Kávészünet
Potenciálos terek mérési és modellezési kérdései: gravitáció és tellurika
10:50 - 11:10Völgyesi Lajos - JELENLEGI EÖTVÖS-INGA FELÚJÍTÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÉS MÉRÉSEK
Társszerző(k): Völgyesi Lajos, Tóth Gyula, Szondy György, Kiss Bálint, Fenyvesi Edit, Barnaföldi Gergely, Égető Csa

Napjainkban az Eötvös-inga harmadik aranykorát éli. Jelenleg a geodéziában a geoid finomszerkezetének meghatározásában valamint a fizikában az ekvivalenciaelv és az ötödik erő kérdésének tisztázásában van nagy jelentősége, ugyanakkor történnek kísérletek az alkalmazására a földrengés-előrejelzések területén is. Az Eötvös-inga a fizikában a mai napig az egyik legnagyobb pontosságú mérőeszköz és a jelenlegi technikai lehetőségek alkalmazásával lehetőségünk van a mérési pontosság további növelésére akár két nagyságrenddel is. Egy általunk felújított és továbbfejlesztett Pekár-ingával jelenleg a KFKI területén 30 m-es mélységben végzünk méréseket, emellett további három AutERBal-inga felújítása és továbbfejlesztése fejeződik be napjainkban és kezdődnek újabb tesztmérések.
11:10 - 11:30Földváry Lóránt - Az Aral-tó kiszáradási folyamata GRACE és GRACE-FO mérések alapján

Az Aral-tó évtizedek óta tartó kiszáradási folyamata jól ismert, napjainkra a tó vízmennyisége az eredeti 9%-ra zsugorodott. A vízmennyiség ilyen mértékű megváltozása egy ennyire kiterjedt területen a tömegeloszlás átrendeződés olyan mértékét jelenti, amely műholdas gravimetriával is kimutatható. Jelen kutatás keretében megvizsgáltuk, hogy az Aral-tó tömegátrendező hatása mennyire tetten érhető a GRACE (2002-2017) és a GRACE-FO (2018-) idősoraiban, illetve milyen következtetéseket lehet hidrológiai adatsorokkal végzett összehasonlítás alapján levonni.
11:30 - 11:50Benedek Judit - Poliéder és prizma modellek összehasonlító vizsgálata a közeli és távoli gravitációs hatások modellezésére
Társszerző(k): Benedek Judit, Papp Gábor

A mátyáshegyi tömegmozgatásos kalibráló berendezés teszttömegének, esetünkben egy hengergyűrű erőterének legalább nm/s2 pontosságú leírására van szükség. A hengergyűrű tetszőleges pontossággal megközelíthető például prizma illetve poliéder modellekkel. A vizsgálatban három közelítő modellt alkalmaztunk: azonos méretű elemi prizmamodellt; dinamikus prizmamodellt illetve poliéder modellt. Megvizsgáltuk a közelítő modellek elemszámának alakulását a felbontás függvényében, illetve azt, hogy egy adott pontosságú erőtér leíráshoz a vizsgált közelítő modellek milyen felbontása és ennek megfelelően milyen elemszámú modell tartozik. Megvizsgáltuk a tömegpont, prizma és poliéder alkalmazásának korlátait az óceáni tömegek direkt hatásának távoli (szárazföldi) pontokban történő számítása esetén.
11:50 - 12:10Rubóczki Tibor - Magnetotellurikus adatrendszer értelmezését segítő leképezések

A magnetotellurikus (MT) mérések során rögzített elektromágneses térkomponensek (Ex, Ey, Hx, Hy, Hz) segítségével meghatározhatunk olyan leképezési paramétereket, amelyek a felszín alatti fajlagos elektromos ellenállás eloszlás értelmezéséhez nagyban hozzájárulnak pl. fázistenzor, geomágneses indukciós vektorok. Ezek az ellenálláseloszlás dimenziójáról és annak szerkezeti irányáról adnak lokális információt. Munkám során definiáltam egy 3D-s ellenálláseloszlást, amely felett a felszínen rácshálóban elrendezve MT mérések szimulációját végeztem. A szintetikusan létrehozott MT állomások mérési adatait felhasználva vizsgáltam a leképezési paramétereket összevetve az inverzió során kapott eredményekkel.
12:10 - 12:30Vitafórum
12:30 - 12:40Zárszó
12:40Ebéd